Kallelse årsmöte 2011-07-16

Kallelse årsmöte 2011-07-16

Tags: 

DAGORDNING
vid årsmötet
2011-07-16

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson inkl rösträknare för årsmötet

3. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut för 2007-2008

7. Behandling av revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

9. Val av ordförande på två år (nyval)

10. Val av fyra styrelseledamöter på fyra år (Valbara: Bo Agardh, Per Agardh, Janne Johansson. Valda 2009: Maria Sarkar, Johannes Agardh, Tomas Agardh, Karin Jonsson Agardh, ej valbara)

11. Val av två revisorer på två år (valda 2009: Kåre Agardh, Sven Karlsson) och två ersättare på två år (vald 2009: Karin Sjölin, Elisabeth Kornfeldt)

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2011 – 2012

13. Fastställande av budget för år 2011 och år 2012

14. Övriga frågor

15. Årsmötets avslutande